Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava dalo mišljenje o radu od kuće

Vezano uz aktualnu problematiku organizacije rada u situaciji izvanrednih okolnosti, a u odnosu na određivanje mjesta rada (npr. rad od kuće), Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava dalo je mišljenje kako slijedi:

U okviru temeljnih obveza i prava iz radnog odnosa* poslodavac je dužan osigurati radniku uvjete za rad na siguran način i koji ne ugrožava zdravlje radnika, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima.

Također propisana je obveza poslodavca** da organizira i provodi zaštitu na radu, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika, te je obvezan zaštitu na radu prilagoditi promijenjenim okolnostima.

U skladu s navedenim, temeljno je pravo poslodavca da pobliže odredi mjesto i način rada, poštujući pri tome prava i dostojanstvo radnika. Jedan od bitnih podataka ugovora o radu je mjesto rada***, a poslodavac i radnik dužni su se pridržavati ugovora, kao i ostalih odredbi Zakona o radu i drugih propisa iz radnog odnosa.

Međutim, u slučajevima bitno promijenjenih okolnosti, a koje se nisu mogle unaprijed predvidjeti niti spriječiti, ukoliko ugovorne strane nisu u mogućnosti dosljedno provesti zakonske obveze predviđene za redovno stanje i uobičajene životne okolnosti, mišljenja smo da poslodavac ima pravo pobliže odrediti mjesto rada i način obavljanja rada****, na način da umjesto prostora poslodavca, za privremeno mjesto rada odredi neko drugo mjesto prema okolnostima slučaja.

Budući da novonastala okolnost epidemijskog i pandemijskog širenja bolesti COVID – 19 nesporno predstavlja neizvjesnu situaciju čije trajanje nije moguće unaprijed odrediti te ujedno predstavlja promijenjene okolnosti u odnosu na sklopljene ugovore o radu na koje se supsidijarno primjenjuje Zakon o obveznim odnosima, mišljenja smo da se poslodavac u svrhu održanja radnog odnosa te zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, može koristiti svojim temeljnim zakonskim pravom da pobliže odredi mjesto i način obavljanja rada dok traju navedene okolnosti.

Pri tome bi postojala obveza poslodavca da takvom radniku osigura uvjete za rad, da vodi brigu o organizaciji posla i sigurnosti radnika te radnom vremenu i odmorima koje je dužan osigurati u skladu sa zakonima. Jednako tako, postojala bi obveza radnika***** da poštuje i izvršava obveze iz radnog odnosa s dužnom pažnjom, te da vodi pri tome računa o svojoj sigurnosti i zaštiti zdravlja, kao i sigurnosti i zaštiti zdravlja ostalih radnika.

*Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19), članak 7. stavak 3.
**Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine, 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), članak 17.
***Prema Zakonu o radu, članak 15.
****Primjenom članka 7. stavka 2. Zakona o radu
*****Zakon o zaštiti na radu, članak 68.

Više: hgk.hr

Riječka razvojna agencija PORIN Grad Rijeka Sveučilište u Rijeci Centar tehničke kulture Rijeka Hrvatska gospodarska komora Hrvatska obrtnička komora Općina Viškovo Hrvatski zavod za zapošljavanje Europski strukturni i investicijski fondovi Europski socijalni fond Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske